• Kezdőlap
  • »
  • Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek - BEE Satisfaction
 

1. Általános rendelkezések

 

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) meghatározza a Szolgáltató, mint a honlap üzemeltetője (továbbiakban: Szolgáltató), valamint a honlapon regisztrált, és a honlap szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) közötti jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseket, a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit.

 

1.2. A Felhasználó a honlapon keresztül elvégzett online regisztrációjával egyidejűleg, kifejezett nyilatkozatával kijelenti, hogy megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, továbbá a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott körben hozzájárul. E nyilatkozat hiányában a honlapon történő regisztráció nem lehetséges.

 

1.3. A Szolgáltató a honlapon lehetőséget biztosít a honlapon feltüntetett regisztrációs csomag ingyenes használatára és az előfizetési csomagok használatára előfizetési díj ellenében.

Szolgáltató a honlap Felhasználói számára lehetőséget biztosít adatok gyűjtésére és kezelésére. A regisztrált Felhasználók, kérdőívek szerkesztésével és harmadik fél számára való közzétételével gyűjthetnek információt úgy, hogy nyilvánosan közzéteszik, vagy harmadik félnek elküldik, harmadik féllel megosztják a kérdőívhez tartozó linkeket, ill. magát a kérdőívet. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a statisztikához a honlap az adatokat legkésőbb 24 óránként összesíti.

 

1.4. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Szabályzatot egyoldalúan módosítani. Szolgáltató jogosult ezt a szabályozást minden külön értesítés nélkül megváltoztatni. A honlapon történő bejelentkezés egyben a mindenkori ÁSZF és a mindenkori Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek teljes körű elfogadását jelenti.

 

1.5 Az Általános Szerződési Feltételek távollévő felek között, elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. Az Általános Szerződési Feltételek nem minősül írásbelinek, azt a Szolgáltató nem iktatja, az utóbb nem hozzáférhető. A szerződéskötés nyelve magyar.

 

1.6. Fogalomtár

 

ÁSZF: a jelen Általános Szerződési Feltételek

 

Szolgáltató: Havasweb Kft. (1185 Budapest, Nagybánya u. 54.; adószám: 14678109-2-43), a honlap, mint szellemi termék szerzője, tulajdonosa és üzemeltetője.

 

Honlap: a www.beesatisfaction.com webcímen található, és a Szolgáltató által üzemeltetett online felület, valamint a hozzá kapcsolódó szoftver.

 

A Szolgáltató által közzétett vagy a honlap használata során elérhető, harmadik személyek szellemi alkotásait (például cikkek, e-könyvek, mintakérdőívek, riportok, elemzések, stb.) felhasználni kizárólag a 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

 

Felhasználó: a honlapon regisztrált, és a honlap szolgáltatásait igénybe vevő, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy.

 

Profil: az adott Felhasználó rendelkezésére bocsátott, az adott Felhasználó egyedi felhasználónevével és jelszavával megnyitható, a Felhasználó által, a részére létrehozott profil, melyen az adott Felhasználó megtekintheti és módosíthatja az általa megadott adatokat, vásárlási előfizetéseit, kérdőíveket hozhat létre, azt megoszthatja harmadik személyekkel, a kérdőív eredményét összesítheti és exportálhatja.

 

Regisztrációs csomag: a Honlapon közzétett feltételekkel használható ingyenes csomag.

 

Előfizetési csomagok: a Honlapon közzétett feltételekkel használható, előfizetési díjhoz kötött csomagok.

 

Regisztrációs és előfizetési csomagok együtt: Szolgáltatáscsomagok

 

2. A regisztráció folyamata

 

2.1. A honlapon történő regisztrációra minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy ingyenesen jogosult.
A honlapon igényelhető szolgáltatáscsomagok olyan egységek, amelyek érvényességi feltételeken belül biztosítják a honlapon a kérdőív szerkesztésének, kiküldésének és válaszadásának lehetőséget.
Az aktuális szolgáltatáscsomagok elnevezését, előfizetési díjait és a csomagban foglalt szolgáltatásokat az Árak menüpont tartalmazza.

2.2. A Felhasználók regisztrációja az alábbi lépésekből áll:

Jelentkezés - A regisztrációs adatlap kitöltése: A regisztráció során a jelentkező Felhasználó adatainak, elérhetőségeinek és bejelentkezési adatainak (előfizetési csomag választása esetén az előfizetett csomag és a számlázási adatok) megadása szükséges. A regisztrációval a Felhasználó egyben nyilatkozik az Általános Szerződési Feltételek elfogadásáról is. A sikeres jelentkezést követően a regisztrációs adatlapon megadott email címre automatikus email üzenetben megkapja a Felhasználó a regisztráció további lépéseinek leírását, vagyis a regisztráció megerősítéséhez, hitelesítéséhez és a előfizetési díj teljesítéséhez szükséges információkat.

Regisztráció megerősítése: Az automatikus email üzenetben elhelyezett hivatkozásra való kattintással a regisztráció megerősítésre kerül, ennek sikerességéről a Felhasználó a honlapon keresztül tájékoztatást kap.

 

2.3. Minden felhasználói fiókhoz egyedi e-mail cím tartozik, egy e-mail címhez csak egy felhasználói fiók tartozik.

 

2.4. Egy Felhasználó csak egy felhasználói fiókot hozhat létre, a többszörös regisztráció kifejezetten tilos. Többszörös regisztráció esetén a Szolgáltató a megadott e-mail címeken felhívja a Felhasználót, hogy Profiljai számát csökkentse egyre. Amennyiben a Felhasználó a felhívásnak 15 napon belül nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató a 16. napon ismételt figyelmeztetést küld ki, és a 20. naptól jogosult a Felhasználó valamennyi fiókjának törlésére.

Ebben az esetben a Felhasználó valamennyi jogosultságát elveszíti, tekintettel arra, hogy a többszörös regisztráció súlyos szerződésszegésnek minősül.

 

2.5. A Felhasználó nem jogosult más Felhasználó Profiljának használatára. A felhasználói Profil nem ruházható át.

 

3. Az előfizetési csomagok megrendelésének folyamata

 

3.1. Megrendelés
Az előfizetési csomagok megrendelésére a Felhasználónak a honlapon a regisztrációs és egyben előfizetési folyamat utolsó lépéseként, ill. már regisztrált Felhasználó esetében a honlapon történt bejelentkezést követően, az Előfizetés menüpontban van lehetősége. A fizetés módja banki átutalás. A regisztrációval a Felhasználó egyben nyilatkozik az Általános Szerződési Feltételek elfogadásáról is.

3.2. A Csomagok aktiválása
Az előfizetések aktiválása a megrendelő Felhasználó sikeres pénzügyi teljesítésének visszaigazolása. A szolgáltatások aktiválása akkor történik meg, amikor Szolgáltató a jóváírás tényét saját számláján igazolva látja, az aktiválást a Szolgáltató végzi el. Az aktiválásról (vagyis a fizetés visszaigazolásáról) a Megrendelő e-mail üzenetben értesítést kap.

3.3. Elállás a rendeléstől
Megrendelésétől a Felhasználó a fizetés elvégzéséig indokolás nélkül elállhat. A fizetés elvégzésével, egyúttal a szolgáltatáscsomag aktiválásával azonban a Megrendelő megkezdi a honlap szolgáltatásának igénybevételét, melyre tekintettel elállásra nincs lehetőség.

 

4. A regisztrációs és az előfizetési csomagok érvényessége

 

A regisztrációs csomag a sikeres regisztráció megerősítésétől érvényes, az előfizetési csomagok a csomag aktiválás időpontjától érvényesek.
A regisztrációs csomag érvényességi ideje a honlapon feltüntetett feltételek teljesüléséig terjed.
Az előfizetési csomagokhoz tartozó érvényességet a Felhasználó Profilján belül az Előfizetés menüpontban folyamatosan figyelemmel követheti.

 
Az érvényesség a regisztráció törlésekor automatikusan megszűnik. Az előfizető Felhasználó nem jogosult az előfizetési díjat visszakövetelni a Szolgáltatótól sem részben, sem egészben (még arra hivatkozva sem, hogy érvényességi ideje alatt a regisztráció törlését kérte, vagy a Szolgáltató a szerződés megszegése miatt törlésre kényszerült). A Felhasználó nem jogosult az előfizetési díjat visszakövetelni a honlap üzemeltetőjétől arra hivatkozva, hogy nem használta a szolgáltatásokat az előfizetési csomag érvényességi ideje alatt.

 

5. Számlázás

 

Az előfizetői csomagok megrendelését követően Szolgáltató díjbekérő számlát állít ki, melyet e-mailben küld el megrendelő Felhasználó részére a Felhasználó által megadott e-mail címre. A díjbekérő tartalmazza az előfizetési díj utalásához szükséges adatokat.

Az előfizetői díj Szolgáltató bankszámlájára érkezését követő 15 napon belül Szolgáltató hiteles, a NAV által előírt formátumú számlát bocsájt ki Felhasználó részére, melyet a számlázási címre postai úton juttat el Felhasználó részére.

 

6. Panaszkezelés

 

A Felhasználó a honlappal, a honlap tevékenységével kapcsolatos panaszát az alábbi címeken érvényesítheti:
Panasz tehető a honlapon elérhető Kapcsolat menüpontban elhelyezett űrlap kitöltésével és elküldésével, mely üzenetet az Szolgáltató fogad, ill. jelen ÁSZ alján található e-mail címre küldött levél útján.
A Szolgáltató a beérkezéstől számított 30 napon belül, de lehetőség szerint azonnal kivizsgálja és megválaszolja a panaszt.

 

7. Adatkezelés

 

7.1. A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül megvalósuló előfizetésekkel és egyéb tevékenységekkel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy adatainak bármely illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén az erről való tudomásszerzést követően erről haladéktalanul tájékoztatja a Szolgáltatót a honlapon biztosított kapcsolat felvételi ponton keresztül tett bejelentésben. A késedelmes vagy elmaradt bejelentésből eredő károkért, továbbá a felhasználónév és a jelszó Felhasználó általi tárolásából vagy harmadik személy részére való átadásából, hozzáférhetővé tételéből eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

 

7.2. A Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott adatai a valóságnak megfelelnek, egyúttal vállalja, hogy az adatok megváltozását haladéktalanul rögzíti Profiljában. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő esetleges károkért, ugyanakkor követelheti a Felhasználótól az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését.

 

7.3. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését, illetve a Felhasználók részére nyújtott szolgáltatásokat indokolt esetben, így különösen valótlan vagy hiányos adatok megadása, illetve az értékesítési rendszerrel vagy a partnerprogram rendszerével kapcsolatos bármely visszaélés, esetlegesen rosszhiszemű magatartás esetén annak teljesítését akár időszakosan - legkésőbb a jogellenes magatartás megszüntetéséig -, akár véglegesen visszautasítsa.

 

7.4. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, kétség esetén jogosult ellenőrizni az adatok valódiságát. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az érintett önkéntes hozzájárulása és saját Adatkezelési Szabályzata alapján kezeli.

A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az ennek ellenére megvalósuló, kivédhetetlen támadások által okozott, vagy vis maior helyzetből adódó esetleges károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

7.5. Szolgáltató nem kontrollálja az információkat, adatokat és a tartalmakat, amelyek a honlap használata folytán keletkeznek. Szolgáltató nem garantálja ezeknek az információknak, adatoknak és tartalmaknak a minőségét, törvényességét és integritását.

 

7.6. Szolgáltató jogosult Felhasználóit a honlapon keresztül, illetve az általuk megadott e-mail címen keresztül értesíteni különböző témákról és új hírekről.

 

7.7 A honlapra való regisztráció és a felmérésekben való részvétel önkéntes. A felmérésekben részt vevő, a kérdőíveket kitöltő személyek tudatában vannak, hogy személyes információkat adnak meg, és saját maguk felelősek azért, hogy milyen és mennyi információt szolgáltatnak. A felmérésekben részt vevő személyek tudatában vannak, hogy minden általuk szolgáltatott információ hozzáférhető a honlap Felhasználója és Szolgáltató számára, akik azokat adatelemzésnek vethetik alá.

 

8. Az információtartalommal kapcsolatos felelősség

 

Felhasználó személyesen, kizárólagosan felelős minden információért, amelyet a honlapba, bevisz, vagy amit a honlapról harmadik fél számára hozzáférhetővé tesz.

 

Szolgáltató nem kontrollálja az információkat, adatokat és a tartalmakat, amelyek a weboldal használata folytán keletkeznek. Szolgáltató nem garantálja ezeknek az információknak, adatoknak és tartalmaknak a minőségét, törvényességét és integritását.

 

Felhasználó nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatásokat nem használja a következő célokra:

  • Bármilyen tartalom feltöltése, megosztása, e-mailben való továbbítása vagy bármilyen más módon való közzététele, gyűjtése, amely törtvénytelen, káros, fenyegető, zavarba ejtő, zaklató, kínzással kapcsolatos, rágalmazó, mások jó hírnevét veszélyeztető, közönséges, obszcén, mások személyiségi jogait bármilyen módon sértő, gyűlöletkeltő, uszító, faji, etnikai vagy bármilyen más szempontból diszkrimináló;
  • Kis- és fiatalkorúak bármilyen módon történő veszélyeztetése;
  • Bármely természetes vagy jogi személy, személy-szerint felismerhetővé tevése, megszemélyesítése, beleértve a honlap kezelőit, szolgáltatóit; önmaga vagy más személyek hamis, megtévesztő személyazonossági, munkahelyi vagy bármilyen más adattal történő bemutatása;
  • Bármilyen tartalom feltöltése, megosztása, e-mailben való továbbítása vagy bármilyen más módon való közzététele, gyűjtése, amelyeknek közzétételére vagy gyűjtésére a Felhasználónak törvény vagy hivatalos megállapodás alapján nincs joga (ide értve bizalmas információkat, tulajdonjoggal vagy személyiséggel kapcsolatos információkat, amelyeket munkahelyi kapcsolat vagy más bizalmas kapcsolat során jutott a Felhasználó birtokába);
  • Bármilyen tartalom feltöltése, megosztása, e-mailben való továbbítása vagy bármilyen más módon való közzététele, gyűjtése, amely szabadalmat, bejegyzett márkát, tulajdonjogot, copyrightot vagy bármilyen más tulajdonjogot (összefoglalóan: Jogokat) sért;
  • Bármilyen tartalom feltöltése, megosztása, e-mailben való továbbítása vagy bármilyen más módon való közzététele, gyűjtése, amely pénzszerzési célra vagy jogosulatlan hirdetésre irányul, ideértve a promóciós és hirdetési anyagokat, „levélszemetet”, „spamet”, „piramisjátékokat” vagy egyéb pénzszerzési célú módszereket;
  • A honlapot, szolgáltatást, a szolgáltatást/honlapot biztosító szerverek, hálózatok működését zavaró, akadályozó tevékenység, vagy a szolgáltatással kapcsolatos követelmények, feltételek, szabályozások be nem tartása;
  • Bármely vonatkozó helyi, állami, nemzeti, nemzetközi törvény szándékos vagy szándékolatlan megsértése.

 

9. Egyéb rendelkezések

 

9.1. A jelen ÁSZF elfogadásával létrejött szerződést bármelyik fél, indokolás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja.

A Felhasználó felmondó nyilatkozatát a honlapon elérhető Kapcsolat menüpontban elhelyezett űrlap kitöltésével és elküldésével, mely üzenetet az Szolgáltató fogad, ill. jelen ÁSZ alján található e-mail címre küldött levél útján közölheti. A Szolgáltató felmondó nyilatkozatát a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött üzenetben közölheti a másik féllel.

 

A szerződés felmondásának következményeként Szolgáltató haladéktalanul törli a Felhasználó Profilját, Felhasználó tudomásul veszi, hogy ettől az időponttól Profilját nem használhatja, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást – az esetleges újabb szerződéskötésig – nem veheti igénybe.
Felhasználó ugyanakkor tudomásul veszi, hogy az általa kifizetett ellenértéket a Szolgáltató nem téríti vissza.

 

9.2. A Szolgáltató az ÁSZF mindenkori hatályos szövegének megismerését a honlapon lehetővé teszi regisztráció illetve Profilba történő bejelentkezés nélkül is.

 

9.3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az internet működésének sajátosságaiból adódóan a rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka nélkül is megszakadhat. A Szolgáltató ebből következően nem garantálja a honlap és a rendszer folyamatos zavartalan működését, illetőleg a rendszerhez való hozzáférés folyamatosságát és hibamentességét, ugyanakkor mindent köteles megtenni ennek érdekében, ami az adott helyzetben tőle elvárható.

 

A honlap rendszertechnikai működésére Szolgáltató 98 %-os rendelkezésre állást biztosít éves szinten előfizetői Felhasználói részére. Ellenkező esetben Szolgáltató a kieső idő kétszeresét díjmentesen biztosítja előfizető részére az előfizetési idő lejártát követően.

 

A Szolgáltató minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül jogosult az általa nyújtott szolgáltatás vagy a honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt szolgáltatását részben vagy teljes egészében időszakosan szüneteltetni. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles - tervezett karbantartás esetén - a leállás várható időpontjáról a leállást megelőző 24 órával, valamint az újraindítás várható időpontjáról a honlapon kihelyezett hirdetményben a Felhasználókat haladéktalanul tájékoztatni.

 

9.4. A Felhasználó a jelen szerződés elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a jogviszonyt érintő minden tájékoztatást az általa regisztrált e-mail címre előzetes hozzájárulás nélkül jogosult megküldeni.

A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személy részére részben vagy egészben átengedje vagy átruházza.

 

9.5. A jelen ÁSZF egyes kikötéseinek esetleges érvénytelensége nem jelenti a teljes ÁSZF érvénytelenségét, a szerződés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak és kikényszeríthetők. Felek az érvénytelen rendelkezést kötelesek olyan jogszerű rendelkezéssel helyettesíteni, mely megfelel közös akaratuknak.

 

9.6. Szolgáltató a honlappal kapcsolatos panaszokat, esetleges felmondó nyilatkozatokat, észrevételeket a hello@beesatisfaction.com e-mail címen fogadja.

 

9.7. A jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontja: 2013. október 07. napja.